Účetnictví Ostrava

Účetnictví zpracováváme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony. Účetní agendu vedeme v účetním programu MONEY S3.

Vedení účetnictví nabízíme podnikatelům fyzickým osobám, právnickým osobám a příspěvkovým organizacím, které mají povinnost vést účetnictví

Zpracujeme:

Účetní deník - účetní zápisy jsou uspořádány chronologicky tak, jak po sobě následovaly účetní případy
Hlavní knihu - účetní zápisy jsou zde uspořádány z hlediska věcného (systematicky)
Knihy analytické evidence – podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy
Knihu pohledávek
Knihu závazků
Pokladní knihu
Ostatní pomocné evidence a přehledové sestavy dle požadavků klienta
- inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- evidenci cenin
- evidenci nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřebních daní)

Účetní závěrku - představuje soubor prací účetní jednotky, při kterých sestavujeme:

  • ROZVAHU - účetní výkaz podávající přehled o majetku (aktivech) a o zdrojích krytí majetku (pasivech).
  • VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT - náklady a výnosy hospodaření. Jsou členěny tak, aby bylo možno zjistit jednotlivé výsledky hospodaření (provozní, finanční, mimořádný i celkový).
  • DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - vyplnění přiznání k dani z příjmu 
  • PŘÍLOHU - slouží k podrobnému rozvedení některých údajů rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

Daňová přiznání - zpracování a vyplnění přiznání k dani z příjmu, dani z přidané hodnoty, spotřební dani atd. Jestliže se domluvíme na zastupování na úřadech, pak Vaše daňová přiznání doručíme přímo správci daně. 

 

Účetnictví zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem (svoz dokladů lze zajistit) průběžně během celého účetního období, abychom byly schopné předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.

 

 

 

Ing. Lenka Novotná

mobil: +420604305323

mobil: +420731600693

email: danevklidu@email.cz

 

Zvětšit mapu

 int(1)

Daňový kalendář